Stap 6: Evalueer en stuur bij

10 000 stappen

Nu jullie al met acties van start gingen, is het tijd om te evalueren. Dat zal jullie helpen om het 10.000-stappenproject opnieuw een boost te geven.

De werkgroep voert de evaluatie uit of biedt ondersteuning (bv. opstellen evaluatieplan, verwerking data).

Hoewel evaluatie expliciet aan bod komt in stap 6, gebeurt de opbouw al in de voorgaande stappen. In stap 3 werden de doelstellingen geformuleerd die als basis dienen voor het evaluatieplan van de werkgroep met bijhorende timing en taakverdeling. In stap 5 gebeurde voor een groot stuk de evaluatie van de projectuitvoering (procesevaluatie).

Naargelang de mogelijkheden van jouw organisatie zijn er drie soorten evaluaties mogelijk:

  • Evaluatie tevredenheid: er worden reacties van deelnemers verzameld over hun tevredenheid wat betreft de inhoud en de organisatie van de acties.
  • Procesevaluatie: het systematisch verzamelen van informatie over de uitvoering van het 10.000-stappenproject, de kwaliteit ervan, en mogelijke drempels of succesfactoren.
  • Effectevaluatie: ga het effect na van het project op de bewegingsgraad, maar ook op de kennis, attitudes en vaardigheden van de deelnemers.

Als geheugensteun voor een complete evaluatie kan je gebruikmaken van

de evaluatiematrix en het handige RE-AIM-kader (Reach, Effect, Adoptie, Implementatie, Maintenance), dat je naargelang de middelen en tijd zelf kan in-/aanvullen:

Reach/Bereik:
Welk deel van het beoogde aantal mensen heeft deelgenomen? Waren ze tevreden over de activiteiten? Werden inactieve personen bereikt? …
Effect:Heeft de actie effect op de bewegingsgraad van de deelnemers, maar ook op de kennis, attitudes en vaardigheden?
Adoptie:Welk deel van de beoogde sleutelfiguren, ambassadeurs en partnerorganisaties hebben het project mee ondersteund? Wat waren barrières en succesfactoren?
Implementatie:

Welk deel van de instrumenten en activiteiten is uitgevoerd zoals gepland? Wat waren barrières en succesfactoren?
Aan hoeveel activiteiten hebben mensen deelgenomen?

Maintenance/Behoud:Zijn de effecten op lange termijn nog van toepassing?
Is er draagvlak om 10.000 stappen te verankeren in het beleid?